Disclaimer

De gepubliceerde informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door VPPerform en hoewel wij ernaar streven om de informatie actueel en juist te houden, doen wij geen verklaringen en bieden wij geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, ten aanzien van de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of bijbehorende afbeeldingen die worden gepubliceerd op de website, voor welke toepassing dan ook. Het gebruik van deze informatie is dan ook geheel op eigen risico.

VPPerform neemt redelijke maatregelen om deze website te controleren op besmetting door virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code die verontreinigende of schadelijke eigenschappen vertoont. VPPerform garandeert niet dat de website vrij is van besmetting of dat deze beschikbaar zal zijn op een specifiek moment, een specifieke locatie of op een specifiek apparaat.

Beperking van aansprakelijkheid
In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, met inbegrip van, zonder beperking, indirecte schade of gevolgschade of verlies, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit, of verband houdend met, het gebruik van deze website of de informatie die wordt verstrekt op deze website. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor enige claim die kan worden toegeschreven aan fouten, weglatingen of andere onvolkomenheden in de aangeboden informatie op deze website

Links naar andere websites
Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder de controle van VPPerform staan. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze websites. De opname van dergelijke links betekent niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling voor of ondersteuning van de opvattingen die op deze websites tot uitdrukking worden gebracht.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van VPPerform, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databaserechten in verband met de informatie, tekst, afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties op deze website en met de lay-out en vormgeving hiervan zijn het eigendom van VPPerform en/of zijn aan VPPerform in licentie gegeven door de eigenaar(s) van deze rechten. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor commerciële doeleinden, in welke vorm of op welke wijze dan ook, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VPPerform. Alle handelsmerken of logo's van derden op deze website zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.