Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website www.vppipeline.com ("De website"), die wordt geëxploiteerd door VPPerform B.V. ("VPPerform"). Behoudens en zonder beperking van de voorwaarden van of uw verplichtingen onder een juridisch bindend contract met betrekking tot het hierin genoemde onderwerp ("Contract") tussen VPPerform en u of tussen VPPerform en uw werkgever of een partij waarvoor u diensten verricht (waarbij u en de partij in een dergelijk contract een "Cliënt" zijn), gaat u, door gebruik te maken van deze website, akkoord met elk van de gebruiksvoorwaarden die hierin worden vermeld ("Gebruiksvoorwaarden").

Als u andere diensten van VPPerform ("Diensten") aanschaft, zullen de gebruiksvoorwaarden voor die diensten worden vastgelegd in een apart verkoopcontract tussen u en VPPerform. Deze gebruiksvoorwaarden zullen op geen enkele manier uw rechten en verplichtingen in het kader van uw verkoopcontract met VPPerform wijzigen of beperken.

Als u nog geen diensten hebt aangeschaft bij VPPerform of niet reeds een Cliënt van VPPerform bent, raden wij u aan contact met ons op te nemen voor meer informatie over de voordelen en toegevoegde waarde die VPPerform kan bieden.

Inhoud van website en copyright
Deze website is het eigendom van VPPerform en wordt beschermd door de toepasselijke auteursrechtwetgeving en conventies. VPPerform verleent aan gebruiker het recht tot toegang en gebruik van de Website, voor zover een dergelijk gebruik dient voor interne informatiedoeleinden en gebruiker geen wijzigingen aanbrengt in inhoud en functie van deze Website en deze niet kopieert, verspreidt, herdistribueert of herpubliceert. De gebruiker erkent dat toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden en dat eventuele uitgebreidere toegang of uitgebreider gebruik schriftelijk moet worden goedgekeurd door VPPerform.

Afwijzing van garanties
De gepubliceerde informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door VPPerform en hoewel wij ernaar streven om de informatie actueel en juist te houden, doen wij geen verklaringen en bieden wij geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, ten aanzien van de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of bijbehorende afbeeldingen die worden gepubliceerd op de website, voor welke toepassing dan ook. Het gebruik van deze informatie is dan ook geheel op eigen risico.

VPPerform neemt redelijke maatregelen om deze website te controleren op besmetting door virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code die verontreinigende of schadelijke eigenschappen vertoont. VPPerform garandeert niet dat deze vrij is van besmetting of dat de website beschikbaar zal zijn op een specifiek moment, een specifieke locatie of op een specifiek apparaat.

Beperking van aansprakelijkheid
In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, met inbegrip van, zonder beperking, indirecte schade of gevolgschade of verlies, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit, of verband houdend met, het gebruik van deze website of de informatie die wordt verstrekt op deze website. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor enige claim die kan worden toegeschreven aan fouten, weglatingen of andere onvolkomenheden in de aangeboden informatie op deze website

Links naar andere websites
Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder de controle van VPPerform staan. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze websites. De opname van dergelijke links betekent niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling voor of ondersteuning van de opvattingen die op deze websites tot uitdrukking worden gebracht.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van VPPerform, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databaserechten in verband met de informatie, tekst, afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties op deze website en met de lay-out en vormgeving hiervan zijn het eigendom van VPPerform en/of zijn aan VPPerform in licentie gegeven door de eigenaar(s) van deze rechten. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor commerciële doeleinden, in welke vorm of op welke wijze dan ook, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VPPerform. Alle handelsmerken of logo's van derden op deze website zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Beëindiging
Door deze Website te bezoeken en hier gebruik van te maken, stemt de Gebruiker ermee in zich te houden aan alle toepasselijke wetten en verbindt deze zich ertoe om geen maatregelen te nemen die afbreuk zouden doen aan de veiligheid of levensvatbaarheid van deze Website. VPPerform kan de toegang van de Gebruiker tot deze Website op ieder moment en om welke reden dan ook beëindigen. De voorwaarden inzake afwijzing van garanties, schadeloosstelling en rechten van derden blijven ook na beëindiging van kracht. 

Schadeloosstelling
De Gebruiker begrijpt dat hij verantwoordelijk is voor het gebruik van deze website en stemt ermee in VPPerform, gelieerde ondernemingen, licentiegevers en hun managers, directeuren, werknemers en agenten schadeloos te stellen voor, te beschermen tegen en te vrijwaren van alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand die voortvloeien uit het gebruik/misbruik van deze Website door de Gebruiker.

Rechten van derden
De voorwaarden inzake afwijzing van garantie, beperking van aansprakelijkheid en schadeloosstelling zijn ten voordele van VPPerform en haar licentiegevers, werknemers en agenten, die elk het recht hebben om deze voorwaarden te handhaven en af te dwingen jegens een Gebruiker.

Toepasselijk recht
Deze gebruiksvoorwaarden en de oplossing van enige geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zijn onderworpen aan de wetten van Nederland en zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar VPPerform is gevestigd.